Pulitury Czar - Renowacja, konserwacja mebli

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. INFORMACJE OGÓLNE
Administratorem danych osobowych jest Leszek Kopiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LK CRANE” Leszek Kopiński z głównym miejscem wykonywania działalności przy ul. Sieradzkiej 63, 98-100 Okup Wielki, NIP: 8291549797, REGON: 101648651.

2. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
W trosce o bezpiecze??stwo powierzonych nam danych opracowali??my wewn�?trzne procedury
i zalecenia, które maj�? zapobiec udost�?pnieniu danych osobom nieupowa??nionym. Dane osobowe zbierane w imieniu Administratora s�? przekazywane bezpo??rednio przez u??ytkownika serwisu. Podanie danych osobowych przez u??ytkowników serwisu jest dobrowolne, ale jednocze??nie niezb�?dne do realizacji us??ug.

3. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane s�? na podstawie zgody wyra??anej przez u??ytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upowa??niaj�? Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomi�?dzy stronami umowy. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u??ytkownikach i ich zachowaniach w nast�?puj�?cy sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególno??ci imi�?, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane s�? w ró??nych celach:
a) w zakresie niezb�?dnym do nawi�?zania, ukszta??towania tre??ci, zmiany, rozwi�?zania i prawid??owej realizacji us??ug ??wiadczonych drog�? elektroniczn�? i realizacji sk??adanych przez Ciebie zamówie??;
b) w celu realizacji sk??adanych przez Ciebie zamówie?? na produkty znajduj�?ce si�? w naszym asortymencie;
c) w celu rozpatrywania sk??adanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu ??wiadcze?? w przypadku odst�?pienia od umowy (zwrotu towaru);
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak??e brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych mo??e uniemo??liwi�? nam ??wiadczenie Tobie us??ug drog�? elektroniczn�? oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów. Powierzaj�?c nam swoje dane osobowe masz prawo wgl�?du do nich, prawo ??�?dania ich aktualizacji oraz prawo ??�?dania ich usuni�?cia. Mo??esz równie?? zwróci�? si�? do nas
z ??�?daniem usuni�?cia danych poprzez wys??anie stosownej pro??by na prosz�? wskaza�? adres mailowy.

4. KONTAKT
Administrator danych b�?dzie si�? kontaktowa?? z u??ytkownikami za pomoc�? poczty elektronicznej, telefonicznie lub za po??rednictwem poczty tradycyjnej. U??ytkownikom b�?d�? przekazywane informacje dotycz�?ce odpowiedzi na pytania przes??ane za pomoc�? formularza kontaktowego. Przekazywanie informacji drog�? elektroniczn�? odbywa si�? za wy??�?czn�? zgod�? u??ytkowników.
Ka??dy u??ytkownik ma prawo dost�?pu do tre??ci swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracaj�?c si�? w tym celu do administratora swoich danych osobowych.

5. ZABEZPIECZENIE DANYCH
Administrator danych o??wiadcza, i?? do??o??y stara??, aby zapewni�? u??ytkownikom, których danymi administruje, wysoki poziom bezpiecze??stwa w zakresie korzystania z serwisu oraz jednocze??nie o??wiadcza, ??e stosuje ??rodki techniczne i organizacyjne, zapewniaj�?ce najwy??szy poziom bezpiecze??stwa.